header13.png header6.png header4.png header3.png header2.png header8.png header15.png header9.png header5.png header10.png header1.png header7.png header12.png header14.png header11.png
Afgelastingen
Zoeken
Stelling
Stelling: " de nieuwe spelregels "
Handige linksVerslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Teamindeling

Teamindelingsbeleid september 2016

Introductie

HVB streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat we voor iedere speler een zodanig plek in een team vinden waarbij hij/zij zowel sportief als sociaal gezien het beste past. Verschillende interpretaties van hockeykwaliteit en de individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams kunnen voor veel discussie zorgen. Daarom vinden we het belangrijk om het HVB jeugdbeleid en de achterliggende selectiecriteria op een duidelijke manier te verwoorden.

TEAMINDELINGSBELEID JEUGD
(veldhockey)

De teamindelingen worden door de Technische Commissie (hierna te noemen TC) gemaakt volgens de daarvoor geldende richtlijnen van de KNHB. Bij de jeugd zijn er categorieën, die op leeftijd zijn ingedeeld in 4 groepen (peildatum is 1 oktober van het lopende jaar):
A (16-18 jaar), spelen in elftallen
B (14-16 jaar), spelen in elftallen
C (12-14 jaar), spelen in elftallen
D (10-12 jaar), 2de jaars spelen in elftallen, 1ste jaars in elf- of achttallen

N.B. 1. Het betreft hier de "kalenderleeftijd” per 1 oktober van het lopende jaar en niet de "ontwikkelingsleeftijd”.
N.B. 2. Per "elftal” kunnen ten hoogste 16 spelers worden ingedeeld.

Wanneer er in een bepaalde leeftijdscategorie meer spelers cq. speelsters zijn dan nodig om één team te vullen, kan de TC gebruik maken van "selectie” (Zie daarvoor het "Teamindelingsbeleid Jeugd”).

Mochten er in een bepaalde leeftijdscategorie te weinig spelers cq. speelsters zijn om een team te vullen dan kan de TC overwegen spelers cq. speelsters (eerder) door te schuiven naar een hogere leeftijdscategorie, dan wel proberen bij de KNHB dispensatie te krijgen voor het (langer) laten spelen in een lagere leeftijdscategorie. Bij het eerder doorschuiven naar een hogere of het langer laten spelen in een lagere leeftijdscategorie zal de TC altijd van tevoren overleg hebben met de ouders van de betreffende jeugdspeler of –speelster. Aan het eerder doorschuiven kunnen overigens geen rechten worden ontleend voor het volgend hockeyseizoen.

Wanneer zich gedurende het lopende hockeyseizoen nieuwe leden aanmelden, zullen deze gedurende de trainingen voldoende bal en spelvaardigheden moeten kunnen laten zien alvorens in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing in een spelend team.
In overleg met de trainers en coaches zal de TC bekijken in hoeverre meespelen in/bij een bepaald team mogelijk en verantwoord is. Afhankelijk van de bal en spelvaardigheden van nieuwe leden en de behoefte / mogelijkheden van de spelende teams zal de TC in overleg met de trainers en coaches het moment bepalen waarop nieuwe leden in een spelend team kunnen worden toegevoegd.

De teamindeling, zoals hiervoor beschreven, zal aan/vòòr het begin van het hockeyseizoen worden (bekend) gemaakt.

De TC kan afwijken van bovenstaande regels wanneer zij dat in het belang van de vereniging acht.

TEAMINDELINGSBELEID JEUGD
(zaalhockey)

De teamsamenstelling voor het zaalhockey is vooralsnog gelijk aan die voor het veldhockey, met dien verstande dat niet meer dan twaalf spelers cq. speelsters mee kunnen naar een zaalhockeywedstrijd.
Naarmate het zaalhockey zich binnen onze vereniging verder zal ontwikkelen, kunnen de teamindelingen plaatsvinden op overeenkomstige wijze als hiervoor beschreven is voor het veldhockey. Dit kan er toe leiden, dat een speler of speelster in een ander team zaalhockeyt dan waar in hij of zij veldhockey speelt.

Teamindeling bij jeugdelftallen
lijnteams en breedteteams


Wanneer er in een bepaalde leeftijdscategorie slechts 1 team bestaat, dan is er geen sprake van verdere teamindeling zoals in dit artikel beschreven.

Wanneer er in een bepaalde leeftijdscategorie (A, B, C, D) meer spelers cq. speelsters zijn dan nodig om één team te vullen, kan de TC gebruik maken van het onderstaande indelingsbeleid.

Twee teams in een lijn
Zijn er genoeg spelers cq. speelsters om twee teams te vullen, dan kan de TC besluiten op sterkte in te delen; De sterkste spelers spelen in het eerste team. De overige spelers in het tweede team. Het eerste team wordt geselecteerd op basis van aanleg, ontwikkeling en combinatie van technische/tactische/fysieke en mentale aspecten. 

Drie of meer teams in een lijn
Zijn er genoeg spelers cq. speelsters om drie of meer teams te vullen, dan zal de TC besluiten op sterkte in te delen; Het eerste en het tweede team zijn de selectieteams.
De sterkste spelers spelen in het eerste selectieteam. De overige sterke spelers spelen in het tweede selectieteam. Deze teams worden geselecteerd op basis van aanleg, ontwikkeling en combinatie van technische/tactische/fysieke en mentale aspecten.

De derde, vierde, vijfde teams worden ingedeeld naar een combinatie van sterkte, leeftijd en sociale aspecten tot op zekere hoogte.

De spelers van het eerste team (bij een lijn van 3 teams of meer) hebben te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden (zie Bijlage 1 hieronder), waaronder een training- en wedstrijdverplichting gedurende het gehele seizoen die invloed kan hebben op hun vakantieplanning en andere sporten.

Selectiemethode
De teams worden samengesteld op basis van leeftijd en hockeykwaliteit door de TC. De TC is ervoor verantwoordelijk dat de hockeykwaliteit (aanleg, ontwikkeling en combinatie van technische/tactische/fysieke en mentale aspecten) van de speler de enige maatstaf is op basis waarvan geselecteerd wordt.
Een teamindeling, zal aan/vòòr het begin van het hockeyseizoen worden (bekend) gemaakt. Deze indeling is een moment opname, waarop in de loop van het seizoen door de TC wijzigingen kunnen worden aangebracht.
Eénmaal gekozen voor een bepaald team, wil dus niet zeggen dat die keus dan automatisch voor het hele hockeyseizoen geldt; zowel de team als de individuele prestaties zullen door het seizoen heen worden gemonitord en kunnen derhalve aanleiding zijn om in combinatie met ledenmutaties, tijdens het seizoen wijzigingen in een teamindeling door te voeren.

Het selecteren zal gebeuren door een groep mensen met bewezen hockeykennis en -ervaring, die bij de teamindeling geen direct belang heeft en dus als onafhankelijk en deskundig mag worden gekwalificeerd.
Het spreekt voor zich dat ook de input van de trainer(s) en coach(es) van het bewuste team bij het besluit wordt meegenomen.

Bijlage 1 - Basisvoorwaarden waaraan spelers/speelsters van de HVB 1e selectieteams moeten voldoen.
HVB wil een begeleiding bieden, waarbij spelers technisch en tactisch leren om respectvolle, goede en competitieve hockey(st)ers te worden. Daarbij hoort ook het bijbrengen van mentale aspecten (incasseren tegenslagen, omgaan met kritiek) en sportgericht denken.
Het spelen in een 1e team (in een lijn van 3 teams of meer) is geen verplichting. HVB selecteert spelers voor een 1e team omdat zij naar de mening van de kenners voldoende talent hebben en zich met dat talent onderscheiden van hun leeftijdsgenoten. Het is een vrije keus van het individuele jeugdlid om hieraan deel te nemen, daar - waar nodig - ook ondersteund door de desbetreffende ouders.
Spelers worden uitgenodigd om in het 1e team uit te komen. Daarna komt de vraag of zij al dan niet willen / kunnen voldoen aan de voorwaarden (tijdsbesteding en levensstijl) die de vereniging van hen verwacht. Hierbij geldt voor alle groepen: studie is 1, hockey is 2, en dan volgt pas de "rest". Om de spelers tijd te leren plannen is betrokkenheid van de ouders noodzakelijk.

De voorwaarden waaraan de spelers die uitkomen in een 1e selectieteam moeten voldoen zijn de volgende:
· Spelers moeten de wil hebben zichzelf als speler steeds te verbeteren en daartoe gemotiveerd worden: aan het eind van ieder seizoen moet hij/zij beter zijn dan bij de start van het seizoen.
· Spelers voldoen aan iedere training- en wedstrijdverplichting gedurende het gehele seizoen.
· (Minimum) training intensiviteit per week:
A1: 2x 1,5 uur
B1: 2x 1,5 uur
C1: 2x 1 uur
D1: 2x 1 uur
· A1 en B1 spelers dienen een voorbeeldrol binnen de vereniging te hebben door middel van tenminste 1 uur training geven aan jongere jeugdteams. Hiervoor krijgen de spelers een opleiding en krijgen ze een financiële trainingsvergoeding.
De Technische Commissie kan afwijken van bovenstaande regels wanneer zij dat in het belang van de vereniging acht.

TEAMINDELINGSBELEID Jongste-JEUGD

De teamindelingen worden door de Technische Commissie (hierna te noemen TC) gemaakt volgens de daarvoor geldende richtlijnen van de KNHB. Bij de jongste-jeugd zijn er categorieën, die op leeftijd zijn ingedeeld in 4 groepen (peildatum is 1 oktober van het lopende jaar):

E (8-10 jaar), 2de jaars spelen in achttallen, 1ste jaars in zestallen
F (7-8 jaar), spelen in drietallen; mogelijk na de zgn. "winterstop” in zestallen. Benjamins (6 jaar), trainen alleen.
Funhockey (5 jaar), trainen alleen.

N.B. 1. Het betreft hier de "kalenderleeftijd” per 1 oktober van het lopende jaar en niet de "ontwikkelingsleeftijd”.

In de spelers categorieën Funhockey t/m 1ste jaars E wordt niet ingedeeld op basis van niveau. Per team wordt een mix gemaakt van kinderen die al wat langer hockeyen en startende kinderen. In deze leeftijdscategorie dienen alle kinderen nog de basisbeginselen van hockey te leren, waarbij er nog geen sprake is van selectie.

In de 2dejaars E categorie (achttallen) wordt er een begin gemaakt met selectie. Hierbij wordt het eerste team op sterkte ingedeeld en de volgende teams worden zo veel mogelijk ingedeeld op basis van vriendjes en vriendinnetjes. Het eerste team wordt geselecteerd op basis van aanleg, ontwikkeling en combinatie van technische/tactische/fysieke en mentale aspecten.

Mochten er in een bepaalde leeftijdscategorie te weinig spelers cq. speelsters zijn om een team te vullen dan kan de TC overwegen spelers cq. speelsters (eerder) door te schuiven naar een hogere leeftijdscategorie, dan wel proberen bij de KNHB dispensatie te krijgen voor het (langer) laten spelen in een lagere leeftijdscategorie. Bij het eerder doorschuiven naar een hogere of het langer laten spelen in een lagere leeftijdscategorie zal de TC altijd van tevoren overleg hebben met de ouders van de betreffende jeugdspeler of –speelster. Aan het eerder doorschuiven kunnen overigens geen rechten worden ontleend voor het volgend hockeyseizoen.

Wanneer zich gedurende het lopende hockeyseizoen nieuwe leden aanmelden, zullen deze gedurende de trainingen voldoende bal en spelvaardigheden moeten kunnen laten zien alvorens in aanmerking te kunnen komen voor plaatsing in een spelend team.

In overleg met de trainers en coaches zal de TC bekijken in hoeverre meespelen in/bij een bepaald team mogelijk en verantwoord is. Afhankelijk van de bal en spelvaardigheden van nieuwe leden en de behoefte / mogelijkheden van de spelende teams zal de TC in overleg met de trainers en coaches het moment bepalen waarop nieuwe leden in een spelend team kunnen worden toegevoegd.

De teamindeling, zoals hiervoor beschreven, zal aan/vòòr het begin van het hockeyseizoen worden (bekend) gemaakt.

De TC kan afwijken van bovenstaande regels wanneer zij dat in het belang van de vereniging acht.