header1.png header3.png header6.png header9.png header8.png header5.png header12.png header10.png header13.png header11.png header2.png header15.png header4.png header14.png header7.png
Afgelastingen
Zoeken
Stelling
Stelling: " de nieuwe spelregels "
Handige linksVerslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Statuten en reglementen

Statuten
De statuten van de Vereniging geven de werkingssfeer en de structuur van de Vereniging aan. Zo bevatten de statuten bepalingen over het doel, het lidmaatschap, de contributieplicht en de Algemene Ledenvergadering

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement bevat regelingen inzake interne aangelegenheden bij onze vereniging. Men treft hierin aan de te volgen procedures voor de voorbereiding van de algemene vergadering en de gang van zaken tijdens de algemene vergadering. Tevens voorziet het huishoudelijk reglement in bepalingen over de contributie, het tenue, ledenstop en verkiesbaarheid van bestuursleden

AVG
Sinds 1 mei 2018 is binnen Europa een nieuwe privacy wetgeving van kracht; Algemene verordening gegevensbescherming kortweg de AVG. Ook HVB moet hier als vereniging aan voldoen. In de privacyverklaring is opgenomen op welke wijze HVB met de persoonsgegevens van leden en oud-leden omgaat en hoe de privacy wordt gewaarborgd

Tevens is een verklaring opgenomen hoe HVB omgaat met een mogelijk data lek

Alcoholbestuursreglement
HVB vindt het welzijn van jeugdleden, leden en vrijwilligers belangrijk.
Dit kan alleen als er regels zijn die nageleefd worden. In het alcoholbestuursreglement heeft het bestuur onder andere vastgelegd welke huis-en gedragregels er gelden bij HVB ten aanzien van het verstrekken van alcohol. 

De huis-en gedragsregels zijn:
1. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder 18 jaar. De barvrijwilliger kan naar een ID vragen en mag weigeren om te schenken.
2. Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken door te geven aan medeteamleden of andere personen jonger dan 18 jaar.
3. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
4. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras, tenzij (namens) het bestuur anders beslist wordt.
5. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
-Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
-Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
6. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd en zal er eventueel samen gekeken worden naar een alternatief voor vervoer.
7. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
8. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy hours”, "meters bier” en "rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
9. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
10. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Verdere handhaving op deze huis- en gedragsregels staat beschreven in artikel 9 van het alcoholbestuursreglement. Het reglement is bekrachtigd op de ALV van 29 juni 2016.